23/01/2016

4749 - சட்டத்திற்கு புறம்பாக செயல்பட்டதற்கு, ஊராட்சி தலைவரிடம், தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டம் 1994-ன் பிரிவு 205-ன் கீழ் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது? விளக்கம் பெற உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 30706 / விசாரணை / சி / 2014, 23-04-2015

No comments:

Post a comment