02/02/2016

4837 -மனுதாரரை கட்டணம் செலுத்த கூறப்பட்ட போதிலும், மொத்தம் எத்தனை பக்கங்கள்? எவ்வளவு தொகை செலுத்தப்பட வேண்டும்? என்பதை தெரிவிக்கவில்லை, TNSIC, வழக்கு எண். 58645 / விசாரணை / எப் / 2013, 29-01-2015

No comments:

Post a comment