11/02/2016

4892 - பதவி ஏற்பு உறுதி மொழியின் பொழுது சொல்லப்படும் "ஈஸ்வரன்" என்பவர் யார்? தகவல் சட்டத்தில் கேள்வி, சட்ட அமைச்சகம் திணறல், செய்தி, 05-02-2016, புதுடில்லி

No comments:

Post a comment