14/02/2016

4955 - ஆணை கிடைக்க பெற்ற 30 தினங்களுக்குள் தகவல் கிடைக்க பெறவில்லை எனில், 60 தினங்களுக்குள், ஆணையத்தில் முறையிட வேண்டும் தவறினால், வழக்கு முடிக்கப்படும், TNSIC, ஆணை எண். SA-16749 / மா. த. த. ஆ / 2015, 20-01-2016

No comments:

Post a comment