24/02/2016

4998 - ஒரு அரசு அலுவலர் மீது பெறப்பட்ட புகார்கள், Employeer - Employee ஆகிய இருவருக்கும் இடையேயான பொருள் என்பதால், பிரிவு 8(1)(j)-ன் கீழ் மறுக்கலாம், TNSIC, வழக்கு எண். SA-15496 / மா. த. த. ஆ / 2015, 10-02-2016

No comments:

Post a comment