06/02/2017

5614 - பதவி விலகல் கடிதத்தின் மீதான, தொடர் நடவடிக்கையினை, அவசர கதியில் மேற்கொள்ளலாகாது, W.P.No.19361 of 2014, 16.6.2016, HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, நன்றி. சட்டக் கதிர்

No comments:

Post a comment