06/02/2017

5622 - வாகன விபத்து இழப்பீடு, வட்டி ஆகியவை, வரி பிடித்தம் செய்யத்தக்க "வருமானம்" என்று கருதப்பட மாட்டாது, CRP (PD) No.1343 of 2012 and M.P.No.1 of 2012, :02.06.2016, HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, நன்றி. சட்டக் கதிர்

No comments:

Post a comment