21/02/2020

6175 - பொது தகவல் அலுவலரின் பதில், திசை திருப்பும் விதத்தில் இருப்பதால், அபராதத்திற்கு உரியது, TNSIC, வழக்கு எண். SA 9461 / SCIC / 2018, 02.01.2020

No comments:

Post a comment