21/02/2020

6182 - சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இருந்த 14 இறப்பு பதிவேட்டின் நகல்கள் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். SA 1070 / SCIC / 2019, 28.01.2020

1 comment:

  1. As claimed by Stanford Medical, It is in fact the ONLY reason this country's women get to live 10 years more and weigh an average of 42 pounds less than us.

    (And really, it really has NOTHING to do with genetics or some secret diet and absolutely EVERYTHING to do with "how" they eat.)

    BTW, I said "HOW", and not "WHAT"...

    CLICK on this link to uncover if this easy quiz can help you find out your true weight loss potential

    ReplyDelete