24/10/2015

3446 - உரிய காலத்தில் தகவல் தராமல், மற்ற அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு தெரிவித்தது, சட்டத்தை மீறிய செயல், TNSIC, வழக்கு எண். 20700 / விசாரணை / 2009, 07-12-2009

No comments:

Post a comment