24/10/2015

3448 - அலுவலகத்தில் தகவல் இருந்தும் தராமலும், வேண்டுமென்றே காலம் தாழ்த்தி, தகவல் தர மறுத்ததிற்கும் உரிய விளக்கம் கேட்பு, TNSIC, வழக்கு எண். 20793 / விசாரணை / 2009, 07-12-2009

No comments:

Post a comment