28/10/2015

3450 - தகவற் அறியும் உரிமை சட்டம் பிரிவு 19(3)-ல் வரையறுக்கப்பட்ட. காலக்கெடு விற்குள் இரண்டாம் மேல்முறையீடு செய்யப்பட வில்லை எனில் உங்கள் மனு திருப்பபடும், 22-09-2015


No comments:

Post a comment