07/11/2015

3612 - தகவல் சட்டத்தில் சான்று ஆவணங்களுக்கு உரிய தொகை கேட்கும் பொழுது, எத்தனை பக்கங்கள் & எவ்வளவு தொகை என்பதை சரியான முறையில் கேட்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். 8054 / விசாரணை / 2009, 08-09-2009

No comments:

Post a comment