08/11/2015

3637 - பூமிக்கு கீழ் உள்ள கணிமங்கள், குவாரி செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட மாட்டது, வருவாய் நிலை ஆணை 15:41(4)(iii)-ன் படி, நிபந்தனைகள் மீறப்பட்டால், நிலத்தை, அரசு திரும்ப எடுத்துக் கொள்ளும், TNSIC, வழக்கு எண். 28000 / விசாரனை / 2009, 17-03-2010

No comments:

Post a comment