08/11/2015

3644 - தகவல் பெரும் உரிமை சட்டத்தில் எந்தெந்த தகவல்கள் கேட்கலாம்?, நன்றி ஐயா. Arunkumar Senbagamoorthi

தகவல் பெரும் உரிமை சட்டத்தில் எந்தெந்த தகவல்கள் கேட்கலாம்?. 
( What type questions can be asked in RTI act 2005 )
1) பதிவேடுகள் (Records),
2) ஆவணங்கள் (Documents),
3) மெமோ எனப்படும் அலுவலக குறிப்புகள்.( Memo Office Tips),
4) கருத்துரைகள் (Comments),
5) அதிகாரிகளின் கோப்பு குறிப்புகள்,
6) அலுவலகங்களின் செய்தி குறிப்புகள் (Offices of the Information notes),
7) சுற்றறிக்கைகள் (Circulars),
8) ஆவணகள் (Documentation),
9) ஒப்பந்தங்கள் (Agreements),
10) கடிதங்கள் (Letters),
11) முன்வடிவங்கள் (Model),
12) மாதிரிகள் (Models),.
13) கணீனி சார்ந்த பதிவுகள் (Information stored in computer),
14) மின்னஞ்சல்கள் (Emails).
15) பொது நலன் சார்ந்த அனைத்து தகவல்கள் (All information of public good well),
16) சம்மந்தப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவேடுகளைப் பரிசீலனை செய்யும் உரிமை,
(The right to review relevant documents and records),
17) நகல் எடுக்கும் உரிமை (Right to take Xerox)
ஆகியன உறுதிப்படுத்தபட்டுள்ளன

1 comment:

  1. Lately, the users of Binance are coming across big transaction fees. This is a severe issue for the customers. In this condition, they must contact Binance Support Number 1-833-993-0690 and share the concerned issue with the tech support team. The experts, in this case, will make out the best and effective solution. The service is available all round the clock. Connect with us and get your issue fixed. The skilled and talented team is available all day and night for 365 days and they share best’s solutions to ease our problems.

    ReplyDelete