11/11/2015

3691 - முதல் மேல் முறையீட்டு அலுவலரை, தகவல் சட்டத்தில் தண்டிக்க வழியில்லை என்றாலும், இ. த. சா. 176, 177, 186 & 187, 188 & 228-ன் படி தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும் என மனுதாரர் கோரியுள்ளார், TNSIC, வழக்கு எண். 14609 / மாததாஆ / 2013, 14-08-2013

No comments:

Post a comment