12/11/2015

3693 - சட்டப்பிரிவு 2(F)-ன் படி தகவல் அல்லாமல், ஏன்? எதற்கு? என்ன காரணம்? தேவையா? இல்லையா? போன்ற முறையில் அமைந்துள்ளன, TNSIC, வழக்கு எண். 1000602 / விசாரணை, 15-04-2010

No comments:

Post a comment