08/01/2016

4651 - அடிப்படையே இல்லாமல், எந்த வழக்கு என்று குறிப்பிடாமல், தகவல் ஆணையம் ...-ம் நாளிட்ட அறிக்கையில் சொல்லியிருப்பதாக, பொ. த. அ., குறிப்பிட்டுள்ளது, கண்டனத்துக்குரியது, TNSIC, வழக்கு எண். 32845 / விசாரணை / ஏ / 2014, 11.06.2015

No comments:

Post a comment