09/01/2016

4665 - ஒரு அரசோ / ஆணையமோ / நீதிமன்றமோ ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட்டால், அதை தயார் செய்து நேரடியாக அரசிடமோ / ஆணையத்திடமோ / நீதிமன்றத்திலோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற வரைமுறை உள்ளது, ஆனால்...,TNSIC, வழக்கு எண். 58506 / மறுவிசாரணை / பி / 2013 (5135 / பி / 2014), 22.12.2015

No comments:

Post a comment