09/01/2016

4664 - உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு (W. P. No. 24995 / 2015) தொடுத்து, 30 நாட்களுக்குள் தகவல் வழங்க வேண்டும் என ஆணை பிறப்பித்துள்ளது, TNSIC, வழக்கு எண். 59744 / விசாரணை / பி / 2012, 17.12.2015

No comments:

Post a comment