09/01/2016

4663 - முதல் மேல் முறையீட்டு அலுவலர், சட்டத்திற்கு புறம்பாக, தகவல் வழங்கப்பட்டதாக, பொய்யான தகவலை ஆணையத்தில் வழங்கியுள்ளார், TNSIC, வழக்கு எண். SA 8021 / மறுவிசாரணை / பி / 2015, 17.12.2015

No comments:

Post a comment