14/01/2016

4675 - தகவல் சட்டத்தில் 149 இனங்களுக்கு தகவல் கேட்டதால், சட்டப்பிரிவு 7(9)-ன் கீழ் மனு நிராகரிக்கப்படுகிறது, நகராட்சி அலுவலகம், திருச்செங்கோடு, 11-01-2016


No comments:

Post a comment