22/01/2016

4734 - பொ. த. அ-ன் விளக்கத்தை பெற்று, அனுப்ப மறுத்து, சட்டத்தை நீர்த்துப் போகச் செய்யும் நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளார், TNSIC, வழக்கு எண். 41174 / மறுவிசாரணை / டி / 2012 (36444 / டி / 2014), 29-04-2015

No comments:

Post a comment