22/01/2016

4735 - விளக்கங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாமல், சட்டப்பிரிவு 20(2)-ன் கீழ், குற்றச்சாட்டு குறிப்பாணை & ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 35970 / மறுவிசாரணை / டி / 2013 (38172 / டி / 2013), 29-04-2015

No comments:

Post a comment