23/01/2016

4746 - தனியார் மருத்துவமனையில், ஸ்கேன் கட்டணத்தை நிர்ணயம் செய்ய, Private Clinical Establishment Act தமிழகத்தில் நடைமுறைப் படுத்தப்படவில்லை, TNSIC, வழக்கு எண். 37976 / ஈ / 2014, 23-04-2015

No comments:

Post a comment