24/01/2016

4751 - அரசு புறம் போக்கு நிலங்களில் யார் ஆக்கிரமிப்பு செய்தது? என்பது குறித்து வருவாய் கோட்டாட்சியர் விரிவான விசாரணை நடத்திட வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். 25361 / ஏ / 2014, 23-04-2015

No comments:

Post a comment