24/01/2016

4754 - பத்திரத்தில் உள்ள புல எண் & பட்டா எண்ணிற்கும், கிராமக் கணக்கில் உள்ள புல எண் & பட்டா எண்ணிற்கும் வேறுபாடு உள்ளதால், பட்டா மாற்றம் செய்ய இயலாது, TNSIC, வழக்கு எண். 24264 / விசாரணை / ஏ / 2014, 09-04-2015

No comments:

Post a comment