27/01/2016

4801 - சட்டப்பிரிவு 19(3)-ன் கீழான இரண்டாவது மேல் முறையீட்டில், ரூ. 2/- கட்டணம் செலுத்தினால், 4 வார காலத்திற்குள் முறையீட்டை முடிக்க வேண்டும் (?) TNSIC, வழக்கு எண். 11379 / எப் / 2014, 07-04-2015

No comments:

Post a comment