28/01/2016

4810 - பட்டா அழிப்பு தொடர்புடைய பதிவேட்டில் இடைச்செருகல் செய்யப்பட்டுள்ளதாலும், எங்கோ தவறு நிகழ்ந்துள்ளது என்பதாலும், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் விசாரணை மேற்கொள்ள உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 45931 / விசாரணை / ஏ / 2013 (59923 / ஏ / 2013), 16-03-2015

No comments:

Post a comment