01/02/2016

4826 - த. த. ஆணையம் (மேல்முறையீட்டு நடைமுறைகள்) விதிகள் 2012 / தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திலோ விசாரணையில் ஆஜராகவதற்கு விலக்கு அளிக்கவோ / வாய்தா அளிக்கவோ குறிப்பிடபடவில்லை, TNSIC, வழக்கு எண். 10140 / விசாரணை / பி / 2014, 24-03-2015

No comments:

Post a comment