14/02/2016

4730 - ஆணையத்தின் ஆணையை, நிறைவேற்றாத பட்சத்தில், சட்டப்பிரிவு 18(1)-ன் கீழ் புகார் அளித்து, பரிகாரம் தேடிக் கொள்ளலாம், TNSIC, வழக்கு எண். 11849 / விசாரணை / பி / 2014, 16-06-2015


No comments:

Post a comment