02/02/2016

4835 - தரப்பினர்களின் நீதிமன்ற வழக்கில், வருவாய் கோட்டாட்சியரோ / வட்டாட்சியரோ வாதியாக இல்லை எனில், பட்டா மாற்றம் தொடர்பான ஆணை வழங்குவதில் தடை இல்லை, TNSIC, வழக்கு எண். 10897 / விசாரணை / ஏ / 2013 (57687 / 2013), 05-01-2015

No comments:

Post a comment