02/02/2016

4854 - பதிவுத்துறை தலைவர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை எண். 67, நாள். 03-11-2011-ன் மீதான தடை, கடந்த 17-07-2014-ம் தேதியன்று விலக்கப்பட்டது(?), பதிவு சட்டம் 1908-ன் பிரிவு 83-ன் கீழ், விசாரணை தொடரலாம், W. P. No. 3530 Of 2015, 12-02-2015

No comments:

Post a comment