03/02/2016

4861 - ஊராட்சியின் M-Book-ஐ கண்டுபிடித்து, ஊராட்சிக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் பராமரிக்கப்படும் பதிவேடு 16-ஐ கண்டுபிடித்து, கிணற்றுக்கு சுற்று & தடுப்பு சுவர் கட்டுவதற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தொகை ரூ. 96,000-க்கு உரிய விவரங்கள் அளிக்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 37631 / மறுவிசாரணை / சி / 2014, 08-01-2015

No comments:

Post a comment