07/02/2016

4886 - மேல் முறையீட்டாளருக்கு தகவல் அளித்து, இரு தரப்புக்கும் ஏற்புடைய நாளில், பிரச்சினைக்கு உரிய இடத்தை, நில அளவை செய்து, உரிய முறையில் பதிவு செய்து, தகவல் வழங்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 31906 / விசாரணை / ஏ / 2013, 05-01-2015

No comments:

Post a comment