14/02/2016

4936 - மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ள புல எண்ணில் உள்ள சொத்து குறித்து, 1978-லிருந்து செய்யப்பட்ட உட்பிரிவு & அவைகள் யார் யார் பெயரில் இருந்தது? தொடர்பான விசாரணை அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவு, TNSIC, வழக்கு எண். 44930 / ஏ / 2014, 04-01-2016

No comments:

Post a comment