14/02/2016

4937 - ஒரே முத்திரைத்தாள், ஒரே சமயத்தில் இரு ஊர்களில், வெவ்வேறு நபர்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது, காவல்துறை நடவடிக்கைக்கு பரிந்துரை, TNSIC, வழக்கு எண். SA-16107 / மா. த. த. ஆ / 2015, 22-01-2016

No comments:

Post a comment