14/02/2016

4952 - அரசால் இயற்றப்பட்ட சட்ட நூல்களை, ஒரு பொ. த. அ பொறுப்பில் உள்ளவை என்று கருதவோ அவர் அவற்றை அளிக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பது, தகவல் சட்டத்தின் கீழ் வராது, TNSIC, வழக்கு எண். SA 16093 / மா. த. த. ஆ / 2015, 10-01-2016

No comments:

Post a comment