24/02/2016

4996 - வழக்கறிஞர் ஆக பார் கவுன்சிலில் பதிவு செய்யப்பட்டவர், அரசு பதவிக்கு நியமிக்கும் பொழுது, நியமன ஆணையை, பார் கவுன்சிலிற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். SA-17048 / மா. த. த. ஆ / 2015, 03-02-2016

No comments:

Post a comment