25/02/2016

5005 - தெளிவற்ற, புரிந்து கொள்ள இயலாத வகையில் மனுக்களை அனுப்பி வருவதால், மனுவை தட்டச்சு செய்து / புரியும் படி அனுப்புமாறு அறிவுறுத்தல், TNSIC, வழக்கு எண். 4866, 15713, 26071, 28397 &28531 / மா. த. த. ஆ / 2014, 27-11-2014

No comments:

Post a comment