25/02/2016

5004 - ஒரு வட்டம் முழுவதிலும் உள்ள, அரசு அலுவலகங்களின் பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான பட்டியலை கேட்டிருப்பது, ஏற்கத்தக்கது அல்ல, TNSIC, வழக்கு எண். 48893 / விசாரணை / எப் / 2013, 24-11-2014

No comments:

Post a comment