25/02/2016

5011 - ஆவணங்கள் காணாமல் போனதற்கு, பொறுப்பான அலுவலர்கள் மீது, துறை ரீதியான நடவடிக்கை, மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். 39470 / ஏ / 2013, 17-11-2014

No comments:

Post a comment