03/03/2016

5054 - சாலையின் ஓரத்தில், சமிக்சை / எச்சரிக்கை விளக்குகள் எதுவும் போடாமல், நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த, ஒரு வாகனத்தின் பின் பகுதியில், மற்றொரு வாகனம் மோதி விபத்து ஏற்பட்டால், எந்த வாகன ஓட்டுநரின் கவனக் குறைவினால், C. M. A. (MD) No. 581 / 2013, 12.08.2015

No comments:

Post a comment