04/03/2016

5075 - சில ஊழியர்களின் பணி நீக்க உத்தரவை ரத்து செய்துவிட்டு, ஒருவருக்கு மட்டும் மறுப்பது சரி அல்ல, W.A. No.115 of 2015, 10.03.2015, IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, நன்றி. சட்டக் கதிர்.

No comments:

Post a comment