28/12/2016

5550 - தன்னுடைய உரிமையியல் வழக்கு பற்றி, தகவல் சட்டத்தில் மனு & அதற்கு அளித்த பதில், 23.11.2016

எல்லா நீதிமன்றங்களிலும், ஒரே மாதிரியான சட்ட நடைமுறைதான்!

https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wd05KUTFlSTg4TGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wXzBOTG00TVZPOTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wcVFreTZGQ2xwSzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wMEk5RVhQUzhpT3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wZFg1WW5jSTBja28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wajJ2cHk0LUF5VzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wRURoUTVBVjVudTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wVHFkaF84ckdleEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wYnV3QWVmYmZMMFU/view?usp=sharing

நன்றி அம்மா. மாண்பமை. முதன்மை மாவட்ட நீதிபதி, திருப்பூர் அவர்கள்

No comments:

Post a comment