06/01/2017

5560 - “உ. வி. மு. ச. 1908”-ன் பிரிவு 151 & கட்டளை 6, விதி 11”-ன் கீழ்,“வாதிகளாக சேர்க்கப்பட வேண்டியவர்களுக்கு” அனுப்பிய முன் அறிவிப்பு அசல் மனு & அதன் ஒப்புகை விவரங்கள் அடங்கிய “குறிப்பு உரை / Memo” மாதிரிNo comments:

Post a comment