18/01/2017

5565 - இந் நாள் & முன்னாள் தலைமை குற்றவியல் நடுவர் இருவர் மீதும், சட்டப்பிரிவு 20(1) & 20(2)-ன் கீழ் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது? ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும், TNSIC, வழக்கு எண். SA-4723 / மா.த. த. ஆ / 2016, 14.12.2016, நன்றி ஐயா. Chandrasekaran, Karur
No comments:

Post a comment