06/02/2017

5625 - அரசுப் பணிக்கு தேர்வாக உள்ளவர், சான்றிதழ் சமர்ப்பின்போது, சிறப்புத் தகுதிச் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்தால் போதும், W.P.No.3409 of 2014, M.P.Nos.1 and 2 of 2014, 18.06.2014, HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, நன்றி. சட்டக் கதிர்

No comments:

Post a comment