06/02/2017

5627 - முதல் தகவல் அறிக்கையின் படி, காவல்துறையினர் புலனாய்வைப் பெருமளவில் தொடங்கியபின், திரும்ப பெறுவது சரி அல்ல, Crl.O.P. No.23877 of 2016 & Crl.M.P. No.11354 of 2016, 08.11.2016, HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, நன்றி. சட்டக் கதிர்

No comments:

Post a comment