24/02/2017

5639 - ஆவணத்தில் சான்றொப்பமிட்டவர் அந்த ஆவணத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு இல்லை, Thukkaran Vs Shanthi Varadharajan, S.A.No.324 of 2006, HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS, (2015-2-CTC-139), நன்றி ஐயா. Dhanesh Balamurugan

Deeds & Documents - ஆவணத்தில் சான்றொப்பமிட்டவர் அந்த ஆவணத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றி தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு இல்லை. (Attesting Witness not bound to know contents of document attested.), Thukkaran Vs Shanthi Varadharajan, (2015-2-CTC-139)

https://drive.google.com/file/d/0B5UMxA6DXC1wRjRFa0ljeHdVV1E/view?usp=sharing

No comments:

Post a comment